Elena Visan

Directorul general adjunct în domeniul economic, achiziții şi administrativ

     Principalele atribuţii ale directorului general adjunct (în domeniul economic, achiziții şi administrativ) al DGASPC Olt sunt:
• răspunde de organizarea şi conducerea corectă şi la zi a evidenţei contabile din cadrul Serviciului contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată beneficii de asistență socială;
• coordonează şi răspunde de achitarea drepturilor şi a beneficiilor de asistență socială de care beneficiază persoanele cu handicap, conform prevederilor legale;
• răspunde de organizarea şi efectuarea periodică a reevaluării mijloacelor fixe, de organizarea inventarierii patrimoniului, de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru prevenirea pagubelor şi recuperarea lor;
• asigură respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, depunerea acestora la termen la organele de drept;
• verifică realitatea şi legalitatea fundamentării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea acestuia conform principiilor legii finanţelor publice, îl supune avizării Colegiului director al DGASPC Olt şi îl transmite spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Olt;
• monitorizează menţinerea echilibrului execuţiei bugetare, urmărind atât gradul de realizare al veniturilor, cât şi nivelul cheltuielilor/plăţilor bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate instituţiei;
• analizează propunerile de modificări bugetare trimestriale, avizează virările de credite, iniţiază rectificările bugetului DGASPC Olt şi le înaintează spre aprobare conducerii;
• asigură buna gestiune financiară prin angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în condiţii de eficienţă şi eficacitate potrivit destinaţiilor aprobate;
• organizează execuţia bugetară cu respectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice a procedurilor specifice;
• coordonează şi răspunde de activitatea de întocmire a contului de execuţie pentru încheierea exerciţiului bugetar;
• organizează şi coordonează exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P;
• coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la plata drepturilor salariale, calculul indemnizaţiilor de concedii de odihnă, ale indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru salariaţii DGASPC Olt;
• coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind impozitul pe venit, asigurările sociale de sănătate, asigurările sociale de stat şi alte contribuţii precum şi de acordarea drepturilor băneşti ale salariaţilor DGASPC Olt cu privire la delegarea, detaşarea şi deplasarea acestora;
• organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice, răspunde de organizarea activităţii de achiziţii publice efectuată de Serviciul achiziţii publice, luând măsuri pentru asigurarea respectării prevederilor legale, coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale;
• coordonează şi răspunde de buna gospodărire şi administrare a patrimoniului instituţiei şi de activitatea desfăşurată de Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrativ și aprovizionare;
• coordonează şi răspunde de dotarea cu materiale PSI şi aplicarea normelor PSI, a normelor de sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului;
• urmăreşte implementarea planului de măsuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul DGASPC Olt şi revizuirea nomenclatorului arhivistic;
• propune sancţionarea, avansarea, promovarea, premierea salariaţilor din subordine, recomandă programele de formare profesională ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
• coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii din cadrul aparatului propriu al DGASPC Olt:
• Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată beneficii de asistență socială;
• Serviciul achiziţii publice;
• Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrativ și aprovizionare.
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564