Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu
Persoană de contact: Simionescu Narcisa - Șef de centru
Tel.: 0746172673

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu”este:
a. să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b. să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
c. să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
d. să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
e. să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
f. să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
g. să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu”sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea căminului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu” sunt persoanele vârstnice care au domiciliul stabil pe raza judeţului Olt şi cărora nu le pot fi asigurate protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. îngrijire personală – se asigură ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii, asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă;
2. supraveghere şi îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale – se asigură servicii de asistenţă medicală, respectiv supraveghere şi tratament în baza prescripţiilor medicale şi monitorizarea permanentă în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor; se facilitează accesul beneficiarilor la un cabinet de medicină de familie, la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau spitale, etc.; se asigură terapii de recuperare/reabilitare funcţională, conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului;
3. cazare pe perioadă nedeterminată– se asigură un spaţiu de cazare personal , corespunzător nevoilor proprii; dormitoarele sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor;
4. masă, inclusiv preparare hrană caldă – se asigură o alimentaţie corespunzătoare sub aspect caloric, calitativ şi cantitativ, diversificată de la o zi la alta; sunt respectate normele igienico-sanitare şi de siguranţă a alimentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare;
5. curăţenie – dormitoarele se menţin curate şi igienizate, conform unui program de curăţenie şi igienizare stabilit de fiecare cămin;
6. socializare şi activităţi culturale – se asigură organizarea de activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber, organizarea de excursii, sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitarea accesului beneficiarilor la spectacole, evenimente;
7. alte activităţi, după caz: - asistenţă medicală asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, în baza trimiterii medicului de familie ; beneficiarilor le sunt asigurate servicii medicale de medicii specialişti ;
8. terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupaţională, menaj, pază, alte activităţi administrative - personalul căminului acordă aceste servicii în funcţie de nevoile, interesele şi abilităţile beneficiarilor.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale căminului

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564