Centrul de ingrijire si asistenta Băbiciu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu
Persoană de contact: Radu Camelia - Șef de centru
Tel.: 0768 888 587

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu” este de a asigura ansamblul de activităţi pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, precum asigurarea nevoilor de bază a serviciilor de îngrijire personală, de recuperare/ reabilitare, de inserţie/ reinserţie socială, etc., în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii şi integrării sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de îngrijire şi asistenţă Băbiciu” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu”sunt persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care nu au o boală psihică cu agresivitate (schizofrenie), la cererea acestora ori a întreţinătorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. informare – centrul asigură accesul la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare, scopul/ funcţiile acestuia, condiţiile de admitere, oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare;
3. evaluare – îngrijirea şi asistarea beneficiarilor se acordă în baza evaluării/ reevaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar, iar nevoile identificate sunt înscrise în fişa de evaluare a beneficiarului;
4. planificare activităţi/ servicii – centrul acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individual de intervenţie întocmit de echipa multidisciplinară în baza fişei de evaluare;
5. îngrijire personală – se asigură ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii, asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă;
6. asistenţa pentru sănătate – se asigură servicii de asistenţă medicală, respectiv supraveghere şi tratament în baza prescripţiilor medicale şi monitorizarea permanentă în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor, se facilitează accesul beneficiarilor la un cabinet de medicină de familie, la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau spitale, etc.;
7. recuperare/ reabilitare funcţională – se asigură terapii de recuperare/ reabilitare funcţională, conform Planului individual de intervenţie, în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului;
8. socializare şi activităţi culturale – se asigură organizarea de activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber, organizarea de excursii, sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitarea accesului beneficiarilor la spectacole, evenimente etc.;
9. integrare/ reintegrare socială – asigurarea de activităţi de facilitare a integrării/ reintegrării în familie, în comunitate, şi în societate în general, în baza unui program de integrare/ reintegrare socială;
10. cazare – se asigură un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă, spaţii comune şi spaţii exterioare adaptate şi sigure;
11. alimentaţie – se asigură o alimentaţie corespunzătoare sub aspect caloric, calitativ şi cantitativ, diversificată de la o zi la alta; sunt respectate normele igienico-sanitare şi de siguranţă a alimentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare;
12. reabilitare şi adaptare a ambientului – se urmăreşte îmbunătăţirea şi adaptarea permanentă a mediului ambiant, prin crearea unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi apropiat de cel din afara centrului (program de curăţenie şi igienizare zilnică, amenajarea spaţiilor interioare – zugrăvit, a spaţiilor exterioare, etc.);
13. alte activităţi, după caz: terapii de recuperare fizică/ psihică/ mintală, terapie ocupaţională – personalul de specialitate acordă aceste servicii în funcţie de nevoile, interesele şi abilităţile beneficiarilor şi sunt înscrise în fişa de monitorizare servicii.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate,
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia,
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564