Centrul de îngrijire şi asistenţă

Centrul de îngrijire şi asistenţă Persoană de contact: Butnariu Cristian - Șef de centru Tel: 0732750202

 Scopul serviciului social


Scopul serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia este de a asigura ansamblul de activităţi pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, precum asigurarea nevoilor de bază a serviciilor de îngrijire personală, de recuperare/ reabilitare, de inserţie/ reinserţie socială, etc., în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii şi integrării sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.


Principiile care stau la baza acordării serviciului social


Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de îngrijire şi asistenţă” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.


Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de îngrijire şi asistenţă” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care nu au o boală psihică cu agresivitate (schizofrenie), la cererea acestora ori a întreţinătorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt.

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. informare – centrul asigură accesul la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare, scopul/ funcţiile acestuia, condiţiile de admitere, oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare;
3. evaluare – îngrijirea şi asistarea beneficiarilor se acordă în baza evaluării/ reevaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar, iar nevoile identificate sunt înscrise în fişa de evaluare a beneficiarului;
4. planificare activităţi/ servicii – centrul acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individual de intervenţie întocmit de echipa multidisciplinară în baza fişei de evaluare;
5. îngrijire personală – se asigură ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii, asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă;
6. asistenţa pentru sănătate – se asigură servicii de asistenţă medicală, respectiv supraveghere şi tratament în baza prescripţiilor medicale şi monitorizarea permanentă în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor, se facilitează accesul beneficiarilor la un cabinet de medicină de familie, la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau spitale, etc.;
7. recuperare/ reabilitare funcţională – se asigură terapii de recuperare/ reabilitare funcţională, conform Planului individual de intervenţie, în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului;
8. socializare şi activităţi culturale – se asigură organizarea de activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber, organizarea de excursii, sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitarea accesului beneficiarilor la spectacole, evenimente etc.;
9. integrare/ reintegrare socială – asigurarea de activităţi de facilitare a integrării/ reintegrării în familie, în comunitate, şi în societate în general, în baza unui program de integrare/ reintegrare socială;
10. cazare – se asigură un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă, spaţii comune şi spaţii exterioare adaptate şi sigure;
11. alimentaţie – se asigură o alimentaţie corespunzătoare sub aspect caloric, calitativ şi cantitativ, diversificată de la o zi la alta; sunt respectate normele igienico-sanitare şi de siguranţă a alimentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare;
12. reabilitare şi adaptare a ambientului – se urmăreşte îmbunătăţirea şi adaptarea permanentă a mediului ambiant, prin crearea unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi apropiat de cel din afara centrului (program de curăţenie şi igienizare zilnică, amenajarea spaţiilor interioare – zugrăvit, a spaţiilor exterioare, etc.);
13. alte activităţi, după caz: terapii de recuperare fizică/ psihică/ mintală, terapie ocupaţională – personalul de specialitate acordă aceste servicii în funcţie de nevoile, interesele şi abilităţile beneficiarilor şi sunt înscrise în fişa de monitorizare servicii.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. punerea la dispoziţia beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg, a unor materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite, printr-un Pliant al centrului, şi facilitarea accesului acestora în centru în baza unui program de vizită, cel puţin o zi pe lună;
2. elaborarea Ghidului beneficiarului, care este un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor, serviciilor şi facilităţilor oferite, datelor şi informaţiilor referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului, precum şi oferirea şi explicarea lui pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora;
3. elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor şi aducerea ei la cunoştinţa beneficiarilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora;
4. organizarea anuală a unei sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului;
5. deţinerea unui Registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor, în care sunt consemnate temele informării;
6. elaborarea de rapoarte de activitate privind diseminarea în cadrul comunităţii a materialelor informative;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. participarea beneficiarilor la activităţile organizate în comunitate;
2. participarea comunităţii la activităţile organizate de beneficiari în centru;
3. colaborarea cu AJOFM Olt şi organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea unui sistem eficient de formare, orientare profesională şi angajare în muncă a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi susţinerea inserţiei pe piaţa muncii;
4. participarea la Bursa locurilor de muncă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, organizată de către AJOFM Olt;
5. promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, a drepturilor cetăţeneşti ale persoanelor cu dizabilităţi, precum şi la participarea activă a acestora la viaţa comunităţii;
6. promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi, în colaborare cu diverşi actori implicaţi, inclusiv mass-media; creşterea nivelului de vizibilitate a persoanei cu dizabilităţi ca membru cu drepturi depline al comunităţii;
7. desfăşurarea de campanii de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice;
8. promovarea accesului la servicii sociale;
9. încurajarea activităţilor de voluntariat;
10. asigurarea continuităţii, complementarităţii şi cooperării în procesul furnizării de servicii sociale;
11. realizarea accesibilizării mediului fizic şi informaţional;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. îmbunătăţirea continuă a relaţiei dintre furnizor şi beneficiarii acestuia prin: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
4. implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor;
5. realizarea evaluărilor şi instruirilor periodice ale personalului angajat;
6. aplicarea unor chestionare de evaluare a serviciilor beneficiarilor centrului;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. administrarea resurselor financiare şi materiale ale centrului în mod economic şi eficient pentru atingerea obiectivelor specifice acestuia;
2. asigurarea resurselor umane care corespund din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate, pentru eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate;
3. elaborarea unui Plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor centrat pe amenajarea şi adaptarea mediului ambiant;
4. întocmirea necesarelor de alimente, materiale (de curăţenie, de reparaţii, de întreţinere, etc.), echipamente, cazarmament, medicamente, materiale sanitare, etc.;
5. întocmirea fişelor de post ale personalului;
6. evaluarea performanţelor profesionale ale personalului;
7. asigurarea creşterii performanţelor profesionale prin elaborarea unui Plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii;
8. realizarea unei comunicări eficiente cu partenerii (instituţiile de ocrotire a sănătăţii, instituţii culturale şi religioase, organizaţii neguvernamentale, etc.).

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564