Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Persoană de contact: Butnariu Cristian - Șef de centru Tel: 0732750202

 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilități, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea beneficiarilor.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt următoarele:
a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;
b) intervenţia integrată;
c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia;
d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă;
e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate;
f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc;
g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de „Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt persoanele adulte cu handicap fizic, somatic şi/sau neurolocomotor din judeţul Olt (atât cele instituţionalizate, cât şi cele neinstituţionalizate), care au nevoi de recuperare specifică centrului, conform recomandărilor din programul individual de reabilitare şi integrare socială elaborat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, la cererea acestora ori a susţinătorilor legali.

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. evaluarea iniţială;
2. elaborarea planului de intervenţie;
3. aplicarea planului de intervenţie;
4. informare – centrul pune la dispoziția beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg, materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite și facilitează accesul acestora în centru în baza unui program de vizită; centrul desemnează o persoană responsabilă pentru activitățile de comunicare cu publicul și informare a beneficiarilor, realizate în baza unui program propriu;
5. evaluare – evaluarea nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar se face cu acordul și implicarea acestuia/reprezentantului legal al acestuia, pornind de la evaluările realizate în structurile cu atribuţii în evaluare complexă și în baza unei proceduri proprii de evaluare stabilită de centru; evaluarea/reevaluarea nevoilor se înscrie în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului; centrul derulează activități/oferă servicii conform unui plan individual de intervenție, întocmit de către personalul de specialitate, cu consultarea beneficiarului/reprezentantului legal, în baza fișei de evaluare, fiind revizuit după fiecare reevaluare;
6. recuperare/reabilitare funcţională – personalul calificat asigură în spații special amenajate și adaptate, terapii de recuperare/reabilitare funcțională, în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului, conform recomandărilor din programul individual de reabilitare și integrare socială, aceste servicii fiind consemnate în fișa de monitorizare servicii;
7. integrare/reintegrare socială – centrul dispune de personal calificat ce elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar, care cuprind activități/servicii/terapii specifice. Acestea sunt incluse în planul individual de intervenție;
8. asistență medicală: pe perioada cât se află în centru, beneficiarilor li se asigură asistență medicală și monitorizarea stării de sănătate de către un asistent medical; pentru acordarea asistenței medicale, centrul deține un cabinet dotat cu minimul necesar (un pat de consultații, stetoscop, termometru, aparat de urgență); centrul asigură evidența acordării serviciilor medicale prin întocmirea unui registru de consultații și tratamente și a unei fișe de observație a stării de sănătate a fiecărui beneficiar;
9. servicii de suport: centrul are capacitatea de a asigura servicii de igienă personală în condiții de siguranță și minim confort și alte servicii de îngrijire personală (frizerie-coafură, pedichiură, masaj), ce sunt realizate de personal calificat ;
10. integrare socială și participare: centrul dispune de personal calificat ce coordonează și realizează activități/servicii și terapii de integrare/reintegrare ;
11. reabilitare și ambient: mici amenajări, reparații și alte asemenea: se urmărește îmbunătățirea și adaptarea permanentă a mediului ambiant, prin crearea unui mediu de viață cât mai prietenos și apropiat de cel din afara centrului (program de curățenie și igienizare zilnică, amenajarea spațiilor interioare – zugrăvit, a spațiilor exterioare, etc).
b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei;
2. promovarea participării sociale;
3. elaborarea de rapoarte de activitate.
c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovarea a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite;
2. postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, de filme şi fotografii de informare sau publicitare; mediatizarea activităţilor derulate şi serviciilor oferite la nivelul comunităţii locale/judeţene;
3. publicarea unor articole în ziarele locale privind activităţile derulate şi serviciile oferite;
4. editarea de pliante, broșuri si alte materiale informative și promoționale.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. îmbunătăţirea continuă a relaţiei dintre furnizori şi beneficiarii acestora prin: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
4. implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. administrarea resurselor financiare şi materiale ale centrului în mod economic și eficient pentru atingerea obiectivelor specifice acestuia; resursele umane corespund din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate, pentru eficacitatea și performanţa activității desfășurate;
2. elaborarea unui Plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor centrat pe amenajarea și adaptarea mediului ambiant;
3. întocmirea necesarelor de alimente, materiale (de curățenie, de reparații, de întreținere, etc), echipamente, cazarmament, medicamente, materiale sanitare, etc ;
4. întocmirea fişelor de post ale personalului;
5. evaluarea performanțelor profesionale ale personalului;
6. asigurarea creșterii performanțelor profesionale prin elaborarea unui Plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii;
7. realizarea unei comunicări eficiente cu partenerii (instituțiile de ocrotire a sănătății, instituțiile culturale și religioase, organizațiile neguvernamentale, etc.).

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564