Director General

Radita PIROSCA - Director General

     Directorul general al DGASPC Olt asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii.
     Directorul general reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
     Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
• exercită atribuţiile ce revin DGASPC Olt în calitate de persoană juridică;
• exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
• întocmeşte proiectul bugetului propriu al DGASPC Olt şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Olt;
• coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Olt, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al Colegiului director;
• coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului director şi apoi Comisiei pentru protecţia copilului;
• elaborează statul de personal al DGASPC Olt; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul DGASPC Olt, potrivit legii;
• elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt, statul de funcţii al DGASPC Olt, având avizul Colegiului director;
• controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC Olt şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu aceasta;
• asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului.
Directorul general coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii/ birouri/ compartimente din cadrul aparatului propriu:
• Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale;
• Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
• Biroul management resurse umane;
• Compartimentul juridic și contencios;
• Compartimentul audit public intern;
• Biroul adopții și postadopții;
• Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
• Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
     Directorul general poate delega coordonarea și îndrumarea serviciilor/ birourilor/ compartimentelor pe care le coordonează direct, în condițiile legii.
Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt.
     În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a DGASPC Olt.
 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564